Update NOW 3.0

Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben. Doel is zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden. De NOW 3 heeft andere voorwaarden dan zijn voorganger en loopt door tot 30 juni 2021. NOW 3 is ingedeeld in 3 subsidieblokken van 3 maanden. Het UWV voert de regeling uit.

Subsidieblokken

In het subsidieblok van 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt de eis van 20% omzetverlies. Aanvragen is mogelijk vanaf 16 november tot 13 december 2020. Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je een voorschot van 80% in 3 termijnen. Het volgende subsidieblok loopt van januari t/m maart 2021. In deze periode maak ja aanspraak op de NOW als je minimaal 30% omzetverlies hebt. De aanvraagperiode is 15 februari tot en met 14 maart 2021. Het laatste NOW-subsidieblok omvat de maanden april mei en juni 2021 en heeft eveneens een minimum van 30% omzetverlies. Het beoogde aanvraagtijdvak is 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Wat wijzigt er bij NOW 3?

De vergoedingspercentages dalen geleidelijk van 80, naar 70 en uiteindelijk naar 60 in het laatste subsidieblok. Hier staat tegenover dat je de loonsom geleidelijk mag afbouwen met 10%, 15% en 20%. Je krijgt dan hetzelfde bedrag aan NOW-subsidie. In eerder NOW-regelingen lag het vergoedingspercentage op 90. De korting bij bedrijfseconomisch ontslag van NOW 2 is verdwenen in de NOW 3. Daarvoor in de plaats komt een inspanningsverplichting voor werkgevers die personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen in een tijdvak waarover ze NOW ontvangen. Van hen mag verwacht worden dat zij hun werknemers helpen bij de zoektocht naar nieuw werk, aldus het kabinet. Doen zij dat niet, dan volgt een korting op de NOW-uitkering van 5%. Anders gezegd: werkgevers die bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvragen in een tijdvak waarin ze NOW krijgen, zijn verplicht contact te zoeken met het UWV in het kader van hulp bij werk-naar-werk begeleiding. De maximale vergoeding voor loon per werknemer wordt in subsidieblok 3 (april, mei en juni 2021) maximaal 1x het dagloon.

Omzetverlies berekenen

De NOW-regeling draait dus om omzet en loonsom. Kort gezegd wordt de omzetdaling bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van 3 maanden. Om de hoogte van je omzetverlies te bepalen is een rekenhulp beschikbaar. De uitkomst van de rekenhulp gebruik je bij je aanvraag. Om je loonsom te bepalen wordt de loonsom van juni 2020 als uitgangspunt genomen.

Voor wie is de NOW bedoeld?

De NOW-regeling is ook een subsidie die geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn, substantieel omzetverlies hebben door de coronacrisis en voldoen aan de overige voorwaarden. Werknemers die onder de regeling vallen krijgen hun loon volledig doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.
Iedereen voor wie je loonaangifte doet en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor je subsidie kunt ontvangen. Dus:

  • De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract.
  • Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen.
  • Ook payrollkrachten vallen binnen de reikwijdte van de NOW. In hun geval vraagt de payrollwerkgever de NOW aan.
  • De DGA kan ook een beroep doen op de NOW, zolang hij verplicht verzekerd is voor werknemersverzekeringen. Uiteraard moet de DGA ook voldoen aan overige voorwaarden.
  • Bedrijven die tussen januari 2019 en 2 februari 2020 zijn opgericht vallen ook binnen de NOW. Deze bedrijven gaan bij de aanvraag uit van de omzet in de periode tussen oprichting en 29 februari 2020.
  • Werknemers boven de pensioengerechtigde leeftijd vallen onder de regeling.
  • Werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies kunnen NOW aanvragen, ook als het concern waar ze onder vallen minder dan 20% omzetverlies leidt. Daarbij geldt een aantal bepalingen en controle waarborgen.
  • Buitenlandse werkgevers met Nederlandse werknemers en een SEPA-bankrekeningnummer komen ook in aanmerking, maar moeten wel apart contact opnemen met het UWV.

Hoe werkt de NOW-regeling?

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Bedrijven die ten minste 20% omzetverlies lijden over 3 maanden (oktober t/m december), kunnen een tegemoetkoming van maximaal 80% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 80%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 40% van de totale loonsom, et cetera. In de latere tijdvakken gaat het minimum om in aanmerking te komen naar 30% omzetverlies.

40% opslag

UWV neemt het socialeverzekeringsloon als grondslag. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 40% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW-regeling ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9.538 euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Bron: www.kvk.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *