Corona steunpakket 3.0

Het kabinet heeft onlangs het derde pakket aan coronasteunmaatregelen bekendgemaakt. Het pakket 3.0 gaat gelden vanaf 1 oktober 2020 en loopt door tot en met juni 2021.

Het derde steunpakket met coronamaatregelen bevat nog een deel van de ‘oude’ maatregelen die nu geschikt zijn gemaakt om langer mee te gaan en een aantal nieuwe maatregelen. De tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) is in ieder geval met 9 maanden verlengd.

Vermogenstoets bij TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) loopt ook door tot en met juni 2021. Nieuw bij deze regeling is dat er een vermogenstoets aan wordt gekoppeld. Deze houdt in dat ondernemers met een vermogen hoger dan € 46.520 niet meer in aanmerking komen voor de TOZO. De eigen woning of het bedrijfspand valt niet onder het vermogen. Het inkomen van een partner telde al eerder mee. De TOZO 3.0 loopt tot en met juni 2021. Hierna moeten zelfstandigen een beroep op een bijstandsuitkering gaan doen.

TVL voor aangewezen sectoren

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt door het kabinet ook verlengd tot 1 juli 2021. Deze regeling biedt ondernemers een compensatie van maximaal € 90.000 (nu is dit nog € 50.000) per periode van 3 maanden voor vaste lasten in aangewezen getroffen sectoren. Hierbij zijn SBI-codes en een forfait aan vaste lasten de basis, waarvan 50% wordt vergoed. Hiervoor geldt dat voor de 1e periode (oktober tot en met december 2020) er een minimale omzetdaling van 30% ten opzichte van diezelfde periode in 2019 moet zijn. Voor de 2e periode (januari t/m maart 2021) is dat een omzetdaling van 40% en voor de 3e periode (april t/m juni 2021) geldt een omzetdaling van 45%.
Vanaf 1 januari 2021 zal het aantal sectoren dat in aanmerking komt voor de TVL worden afgebouwd.

Verder aangekondigde steunmaatregelen

 • Naast bovenstaande maatregelen zijn door het kabinet nog de volgende plannen aangekondigd:
 • Ondernemers die uitstel betaling belastingen hebben gekregen, moeten in maximaal 24 maanden de achterstallige bedragen betalen (tot 1 januari 2023).
 • Er komen nieuwe maatregelen die gericht zijn op het stimuleren van investeringen en economische groei.
 • De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote ondernemingen voor voldoende liquiditeit blijven ook na 1 oktober 2020 bestaan.
 • Er komt extra geld voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing.
 • Voor de culturele sector trekt het kabinet bovenop de algemene steunmaatregelen nog € 482 miljoen extra uit.

 

NOW 3: Veranderingen per 1 oktober 2020

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De belangrijkste wijzigingen

 • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
 • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
 • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
 • De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

 

Behoud van banen en werkgelegenheid

De steun dient 2 doelen. Ten eerste biedt het bedrijven die ondersteuning nodig hebben om de crisis te overbruggen de helpende hand. Zo blijft werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden. Ten tweede biedt de steun aan bedrijven de mogelijkheid om zich samen met de werknemers voor te bereiden om de nieuwe economische situatie: niet álle werkgelegenheid kan worden behouden. Het kabinet heeft daarom besloten om de vergoedingspercentages in loonkosten geleidelijk aan af te bouwen, en ruimte te bieden om de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in de hoogte van de subsidie. De NOW is onderdeel van een omvangrijk steun- en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en van-werk-naar-werk. Tezamen geeft dat werkgevers en werknemers de ruimte om de bedrijfsvoering aan te passen.

Steun blijft belangrijk

NOW 2 loopt 1 oktober af, maar het corona-virus heeft aanhoudende invloed op onze samenleving en economie. Steun blijft van belang voor behoud van werk en inkomen. Het kabinet biedt salarissteun voor een langere periode en geeft zo zekerheid en rust op dat gebied. Tegelijk komt er duidelijkheid rond geleidelijke afbouw van deze financiële steun. NOW 3 maakt het mogelijk voor bedrijven om beter in te kunnen spelen op de nieuwe economische situatie.

Bedrijven die in aanmerking komen voor NOW 3

In het eerste tijdvak geldt de regeling voor alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20%, als zij verder ook aan de voorwaarden voldoen. Vanaf het tweede tijdvak -  vanaf januari – wordt dit verhoogd naar 30%.

Voorwaarden NOW 3

In het eerste tijdvak geldt de regeling voor alle werkgevers met een (verwacht) inkomensverlies van ten minste 20%, als zij verder ook aan de voorwaarden voldoen. Vanaf het tweede tijdvak – vanaf januari – wordt dit verhoogd naar 30%. De precieze voorwaarden van NOW 3 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober bekend worden gemaakt.

NOW3 gebruiken na NOW 1 en/of 2

Voor deelname aan NOW 3 per 1 oktober maakt het niet uit of u eerder wel of niet hebt deelgenomen aan NOW-regelingen.

Wanneer aanvragen

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of  2,  kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.

Vergoedingspercentage en verlaging van de loonsom

De werkgever kan een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen, waarbij het maximale vergoedingspercentage het percentage van de totale loonsom is in geval van een omzetverlies van 100%. Dit vergoedingspercentage wordt per tijdvak langzaam afgebouwd. Die afbouw ziet er als volgt uit: In het eerste tijdvak – vanaf 1 oktober – bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, in het tweede tijdvak 70% en in het derde tijdvak 60%. Tegelijkertijd wil het kabinet werkgevers met langdurig omzetverlies de ruimte bieden een deel van de loonsom te laten dalen, zonder een verlaging van de subsidie.  Het vrijstellingpercentage is het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan dalen zonder gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

De (vrijwillige) daling van de loonsom kan op verschillende manieren tot stand komen. Denk aan natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers. Individuele afspraken over het loon zijn niet gekoppeld aan de aanvraag van de subsidie. Ze kunnen mogelijk in onderling overleg tussen werkgever en werknemer tot stand komen, mits aan de juridische voorwaarden voor een dergelijke afspraak is voldaan. De korting die in de NOW 2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.

Maximaal te vergoeden loon per werknemer

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken van 3 maanden (oktober/november/december en januari/februari/maart) gelijk zijn aan de NOW 1 en 2, namelijk maximaal 2x het dagloon, wat neerkomt op € 9.538 per maand. In het 3e tijdvak (april/mei/juni) zal dit worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Daarmee komt de situatie tijdens het laatste tijdvak meer op een lijn met de gebruikelijke sociale zekerheid.

De verwachting is dat vanaf 7 oktober de afrekening van NOW 1.0 kan worden aangevraagd. Deze afrekening moet uiterlijk 31 maart 2021 binnen zijn. Nadat de afrekening NOW 1.0 binnen is bij het UWV ontvang u uiterlijk binnen 52 weken (!!) de beslissing hierop van het UWV. Wij houden je op de hoogte.

Bron: www.rendementonline.nl